Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan hết 081 gam Al trong dung dịch NaOH thu được V

Hòa tan hết 081 gam Al trong dung dịch NaOH thu được V

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hết 0,81 gam Al trong dung dịch NaOH, thu được V ml khí H2 (đktc). Giá trị của V là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Đổi số mol Al theo công thức: nAl = mAl : MAl = ?


+ Viết PTHH xảy ra, tính số mol H2 theo số mol Al


(Hoặc có thể sử dụng nhanh cách bảo toàn electron)

Giải chi tiết:

({n_{Al}} = dfrac{{0,81}}{{27}} = 0,03,(mol))

PTHH: 2Al + 3NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

(mol)    0,03 →                                                0,045

Theo PTHH: nH2 = 3/2.nAl = 3/2.0,03 = 0,045 (mol)

⟹ VH2(đktc) = nH2 × 22,4 = 0,045 × 22,4 = 1,008 (lít) = 1008 ml

Đáp án D

Ý kiến của bạn