Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hòa tan hết 10,62 gam hỗn hợp gồm Fe, Zn vào 800 ml dd hỗn h

Hòa tan hết 10,62 gam hỗn hợp gồm Fe, Zn vào 800 ml dd hỗn h

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hết 10,62 gam hỗn hợp gồm Fe, Zn vào 800 ml dd hỗn hợp X gồm NaNO3 0,45 M và H2SO4 1M thu được dd Y và 3,584 lít khí NO (duy nhất). Dd Y hòa tan được tối đa m gam bột sắt và thu được V lít khí.  Các khí đo ở đktc và NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 trong các thí nghiệm trên. Giá trị của m và V lần lượt là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Y + Fe tạo khí => còn H+ và NO3-

, nNO = 0,16 mol => nH+ pứ = 0,64 mol

=> nH+ dư = 0,96 mol

,56nFe + 65nZn = 10,62g và bảo toàn e : 3nFe + 2nZn = 3nNO = 0,48 mol

=> nFe = 0,12 ; nZn = 0,06 mol

Fe + 2Fe3+ -> 3Fe2+

3Fe + 8H+ + 2NO3- -> 3Fe2+ + 2NO + 4H2O ( vì phản ứng với lượng tối đa Fe)

Fe + 2H+ -> Fe2+ + H2 (*)

=> nFe = ½ nFe3+ + 1,5nNO3 + ½ nH+ (*) = 0,44 mol => m = 24,64g

,nkhí = nH2 + nNO = 0,08 + 0,2 = 0,28 mol

=> V = 6,272 lit

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn