Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan hết 108 gam hỗn hợp Fe và Mg bằng dung dịch HCl

Hòa tan hết 108 gam hỗn hợp Fe và Mg bằng dung dịch HCl

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hết 10,8 gam hỗn hợp Fe và Mg bằng dung dịch HCl thu được 5,6 lít khí (đktc) và dung dịch A. Nhỏ từ từ tới dư HNO3 vào dung dịch A thấy thu được 1,12 lít khí NO (đktc). Phần trăm khối lượng của Mg là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dùng phương pháp Bảo toàn e xác định số mol e nhường, số mol e nhận ⟹ khối lượng sắt và magie.

Giải chi tiết:

Gọi số mol sắt và magie lần lượt là a, b (mol).

mFe + mMg = 10,8 ⟹ 56a + 24b = 10,8 (1)

Fe → Fe3+ + 3e

a   →             3a

Mg → Mg2+ + 2e

b   →               2b

 ne nhường = 3a + 2b

2H+  + 2e  →   H2

           0,5  ← 0,25

N+5 + 3e  →    N+2

         0,15  ← 0,05

ne nhận = 0,65 = 3a + 2b (2)

Từ (1) và (2) ⟹ a = 0,15, b = 0,1.

⟹ mMg = 0,1.24 = 2,4 gam ⟹ %mMg = (dfrac{{2,4}}{{10,8}}.100% ) = 22,22%

Đáp án A

Ý kiến của bạn