Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan hết 18 gam kim loại R hóa trị II trong dung dịc

Hòa tan hết 18 gam kim loại R hóa trị II trong dung dịc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hết 1,8 gam kim loại R (hóa trị II) trong dung dịch H2SO4 loãng, thu được 0,075 mol H2. Kim loại R là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Viết PTHH: R + H2SO4 → RSO4 + H2; từ số mol khí H2 suy ra số mol kim loại R.


- Tính khối lượng mol kim loại R: MR = mR : nR ⟹ kim loại R.

Giải chi tiết:

PTHH: R + H2SO4 → RSO4 + H2

⟹ nH2 = nR = 0,075 (mol)

⟹ MR = 1,8 : 0,075 = 24

⟹ R là kim loại Mg

Đáp án D

Ý kiến của bạn