Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan hết 5,36 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe<sub>2</sub>O<sub>

Hòa tan hết 5,36 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe<sub>2</sub>O<sub>

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hết 5,36 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 trong dung dịch chứa 0,03 mol HNO3 và 0,12 mol H2SO4, thu được dung dịch Y và 224 ml NO (đktc). Cho 2,56 gam Cu vào Y, thu được dung dịch Z. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Khối lượng muối trong Z là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Qui hỗn hợp về FeO và Fe2O3

Bảo toàn e : nFeO = 3nNO = 0,03 mol

=> nFe2O3 = 0,02 mol

=> nH+ pứ = 10/3nFeO + 6nFe2O3 = 0,22 mol

=> nH+ dư = 0,05 mol ; nNO3 dư = 0,02 mol ; nSO4 = 0,12 mol

Khi thêm 0,04 mol Cu vào

3Cu           +  8H+   +   2NO3- -> 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

0,01875  <-   0,05  <-   0,0125 mol

Cu          +       2Fe3+    ->    Cu2+      +    2Fe2+

0,02125   ->    0,0425 mol

=>Sau phản ứng có : 0,04 mol Cu2+ ; 0,0425 mol Fe2+ ; 0,0275 mol Fe3+ ; 0,12 mol SO42- ; 0,0075 mol NO3-

=> mmuối = 18,465g

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn