Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hòa tan hết 5,6 gam CaO vào dung dịch HCl 14,6% . Khối lượng

Hòa tan hết 5,6 gam CaO vào dung dịch HCl 14,6% . Khối lượng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hết 5,6 gam CaO vào dung dịch HCl 14,6% . Khối lượng dung dịch HCl đã dùng là :

 

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

nCaO = 0,1 mol

PTHH:   CaO      +    2HCl   →   CaCl+   H2O

       1                   2                 

       0,1               x mol

Theo phương trình phản ứng ta tính được

nHCl = 0,1 . 2 = 0,2 mol

=> Khối lượng axit clohiđric : m =  nM =  0,2 . 36,5 =  7,3 gam

Ta có C% = m chất tan : m dung dịch 

=> m dung dịch = m chất tan : C% = 7,3 : 14,6% = 50 g

Đáp án A

Ý kiến của bạn