Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan hết m gam hỗn hợp Cu và S trong dung dịch HNO3

Hòa tan hết m gam hỗn hợp Cu và S trong dung dịch HNO3

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hết m gam hỗn hợp Cu và S trong dung dịch HNO3 đặc nóng thu được dung dịch A và 26,88 lít khí NO2 (đktc). Nhỏ từ từ tới dư dung dịch BaCl2 vào dung dịch A thu được 34,95 gam kết tủa trắng. Giá trị m


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

BTNT S ⟹ nS


BT e xác định được nCu


⟹ Xác định được m.

Giải chi tiết:

BTNT S ⟹ nS = nBaSO4 = 0,15 mol

Dùng BT e:

N+5 + 1e→ N+4

         1,2←1,2

S → S+6 + 6e

0,15 →     0,9

Cu → Cu2+ + 2e

0,15 ←      1,2 – 0,9 = 0,3   

nCu = 0,15, nS = 0,15

mhỗn hợp = 14,4 gam.

Đáp án A

Ý kiến của bạn