Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan hoàn toàn 12 gam kim loại X vào dung dịch HNO3 

Hòa tan hoàn toàn 12 gam kim loại X vào dung dịch HNO3 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hoàn toàn 1,2 gam kim loại X vào dung dịch HNO3 dư thu được 0,224 lít khí N2 ở đktc (sản phẩm khử duy nhất). Kim loại X là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Bảo toàn e: n e cho = n e nhận


 ( to k.{n_X} = 10{n_{{N_2}}} to dfrac{{1,2k}}{X} = 10.0,01 to X = 12k)


Biện luận với k = 1, 2, 3

Giải chi tiết:

Giả sử kim loại X có hóa trị là k

nX = (dfrac{{1,2}}{X})

nN2 = 0,01 mol

BTe: n e cho = n e nhận

 ( to k.{n_X} = 10{n_{{N_2}}} to dfrac{{1,2k}}{X} = 10.0,01 to X = 12k)

+ k = 1 ⟹ X = 12 (loại)

+ k = 2 ⟹ X = 24 (Mg)

+ k = 3 ⟹ X = 36 (loại)

Đáp án C

Ý kiến của bạn