Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan hoàn toàn 184 gam hỗn hợp X gồm Fe và FeO cần 3

Hòa tan hoàn toàn 184 gam hỗn hợp X gồm Fe và FeO cần 3

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hoàn toàn 18,4 gam hỗn hợp X gồm Fe và FeO cần 300 ml dung dịch HCl 2M thu được dung dịch muối và V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Gọi số mol của Fe và FeO lần lượt là x và y (mol).


⟹ mX = mFe + mFeO = 18,4 (1)


PTHH


Fe + 2HCl → FeCl2 + H2


FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O


Theo PTHH ⟹ nHCl theo x và y (2)

Giải chi tiết:

Gọi số mol của Fe và FeO lần lượt là x và y (mol).

⟹ mX = 56x + 72y = 18,4 (1)

PTHH

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O

Theo PTHH ⟹ nHCl = 2x + 2y = 0,6 (2)

Từ (1)(2) ⟹ x = 0,2; y = 0,1.

⟹ V = 0,2.22,4 = 4,48 lít.

Đáp án B

Ý kiến của bạn