Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan hoàn toàn 23 gam hỗn hợp gồm Ba và 2 kim loại k

Hòa tan hoàn toàn 23 gam hỗn hợp gồm Ba và 2 kim loại k

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hoàn toàn 23 gam hỗn hợp gồm Ba và 2 kim loại kiềm A, B thuộc 2 chu kì liên tiếp vào nước thu được dung dịch D và 5,6 lít khí (đktc). Nếu thêm 0,09 mol Na2SO4 vào dung dịch D thì sau phản ứng vẫn còn dư ion Ba2+. Nếu thêm 0,105 mol Na2SO4 vào dung dịch D thì sau phản ứng còn dư Na2SO4. Tìm 2 kim loại kiềm.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Đặt công thức chung của 2 kim loại kiềm A, B là R


PTHH:


Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2


 x                        x              x    (mol)


2R  + 2H2O → 2ROH + H2


 y                          y        y/2    (mol)


Ba(OH)2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaOH


    x                  x             


Theo bài ra ta có:


nH2 = x + y/2 = 0,25            (1)


hh = 137x + Ry = 23         (2)


0,09 < x < 0,105                   (3)


Từ (1), (2), (3) tìm khoảng biến đổi của R.


Mà 2 kim loại kiềm ở 2 chu kì liên tiếp nhau nên tìm được 2 nguyên tố A và B.

Giải chi tiết:

Đặt công thức chung của 2 kim loại kiềm A, B là R

PTHH:

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

 x                        x              x    (mol)

2R  + 2H2O → 2ROH + H2

 y                          y        y/2    (mol)

Ba(OH)2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaOH

    x                  x             

Theo bài ra ta có:

nH2 = x + y/2 = 0,25             (1)

hh = 137x + Ry = 23         (2)

0,09 < x < 0,105                   (3)

Từ (1) và (2) → x=0,5R−232R−137x=0,5R−232R−137

Kết hợp với (3) → 29,7 < R < 33,3

Mà 2 kim loại kiềm ở 2 chu kì liên tiếp nhau nên là Na và K.

Đáp án B

Ý kiến của bạn