Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hoà tan hoàn toàn 28 gam bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư

Hoà tan hoàn toàn 28 gam bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hoà tan hoàn toàn 28 gam bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư thì khối lượng chất rắn thu được là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Các phản ứng xảy ra:


Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2 Ag


Fe(NO3)2 + AgNO3dư → Fe(NO3)3 + Ag

Giải chi tiết:

nFe = 28/56 = 0,5 mol.

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag ↓

0,5                  →      0,5      →   1       (mol)

Fe(NO3)2 + AgNO3dư → Fe(NO3)3 + Ag ↓

  0,5                                              →  0,5        (mol)

→ mchất rắn = mAg = 108.(1 + 0,5) = 162 gam.

Đáp án D

Ý kiến của bạn