Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hoà tan hoàn toàn 3,25 gam một kim loại R chưa rõ hoá trị tr

Hoà tan hoàn toàn 3,25 gam một kim loại R chưa rõ hoá trị tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hoà tan hoàn toàn 3,25 gam một kim loại R chưa rõ hoá trị trong dd HCl, sau phản ứng thu được 1,12 lít H2 (đktc). Kim loại R là:

   


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

({n_{{H_2}(dktc)}} = {{1,12} over {22,4}} = 0,05,(mol))

Giả sử hóa trị của R là n

R + nHCl → RCln + 0,5nH2

Theo PTHH ta có: ({n_R} = {1 over {0,5n}}.{n_{{H_2}}} = {1 over {0,5n}}.0,05 = {{0,1} over n}(mol))

Ta có:

(eqalign{
& {n_R} times {M_R} = {m_R} cr
& Rightarrow {{0,1} over n} times {M_R} = 3,25 cr
& Rightarrow {M_R} = 32,5n cr} )

Vì hóa trị của kim loại thường là 1,2,3 nên ta có:

Vậy n = 2 thì MR = 65 (Zn)

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn