Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan hoàn toàn 72 gam Mg bằng dung dịch HNO3 dư thu

Hòa tan hoàn toàn 72 gam Mg bằng dung dịch HNO3 dư thu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hoàn toàn 7,2 gam Mg bằng dung dịch HNO3 dư, thu được x mol NO2 ( là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của x là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

nMg = m/MMg


Mg0 → Mg+2 + 2e


N+5 + 1e → N+4 


AD ĐLBT e: x = 2. nMg ⟹ x.

Giải chi tiết:

nMg = m/MMg = 7,2/24 = 0,3 mol.

Mg0 → Mg+2 + 2e

 0,3                   0,6

N+5 + 1e → N+4 

          x       x

AD ĐLBT e: x = 2. nMg ⟹ x = 2.0,3 = 0,6.

Đáp án C

Ý kiến của bạn