Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp khí gồm hiđro clorua và hiđro

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp khí gồm hiđro clorua và hiđro

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp khí gồm hiđro clorua và hiđro bromua vào nước, ta thu được dung dịch chứa hai axit có nồng độ phần trăm bằng nhau. Phần trăm thể tích của hiđro bromua trong hỗn hợp khí ban đầu gần nhất với giá trị nào sau đây?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Trong cùng 1 dung dịch, nồng độ phần trăm bằng nhau nên khối lượng chất tan bằng nhau.

Giải chi tiết:

Trong cùng 1 dung dịch, nồng độ phần trăm bằng nhau nên khối lượng chất tan bằng nhau

⟹ mHCl = mHBr

⟹ 36,5nHCl = 81nHBr

⟹ (dfrac{{{n_{HCl}}}}{{{n_{HB{rm{r}}}}}} = dfrac{{81}}{{36,5}})

⟹ (% {V_{HB{rm{r}}}} = dfrac{{36,5}}{{81 + 36,5}}.100%  = 31,06% ) gần nhất với 31%.

Đáp án D

Ý kiến của bạn