Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 01 mol CuO và 014 mol A

Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 01 mol CuO và 014 mol A

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,1 mol CuO và 0,14 mol Al trong 500ml dung dịch HNO3 aM vừa đủ thu được dung dịch Y và 0,672 lít khí N2O duy nhất ở đktc. Tính khối lượng muối tạo thành trong dung dịch Y?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

So sánh thấy: ne do KL nhường (= 3nAl) > ne do khí nhận (= 8nN2O) ⟹ Sinh ra cả NH4+.


Quá trình trao đổi e:


Al0 → Al+3 + 3e                                              2N+5 + 8e → 2N+1 (N2O)


                                                                        N+5 + 8e → N-3 (NH4NO3)


Áp dụng bảo toàn e tính được số mol NH4NO3.


Xác định thành phần của muối ⟹ khối lượng muối.

Giải chi tiết:

nN2O = 0,03 mol

Ta thấy: ne do KL nhường (= 3nAl) > ne do khí nhận (= 8nN2O) ⟹ Sinh ra cả NH4+.

Quá trình trao đổi e:

Al0 → Al+3 + 3e                                              2N+5 + 8e → 2N+1 (N2O)

0,14 →         0,42        (mol)                                      0,24 ←         0,03         (mol)

                                                                        N+5 + 8e → N-3 (NH4NO3)

                                                                                0,18 →        0,0225         (mol)

⟹ Muối chứa Cu(NO3)2 (0,1 mol); Al(NO3)3 (0,14 mol) và NH4NO3 (0,0225 mol)

⟹ mmuối = 0,1.188 + 0,14.213 + 0,0225.80 = 50,42 gam.

Chọn A.

Ý kiến của bạn