Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan m gam Mg trong 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp H<sub>2

Hòa tan m gam Mg trong 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp H<sub>2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan m gam Mg trong 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp H2SO4 0,4M và Cu(NO3)2 đến phản ứng hoàn toàn thu được 1,12 lít hỗn hợp khí X (đktc) có tỉ khối của X so với H2 là 6,2 gồm N2 và H2, dung dịch Y và 2 gam hỗn hợp kim loại. Giá trị m là ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn