Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan m gam một mẫu thép chứa Fe và C trong dung dịch

Hòa tan m gam một mẫu thép chứa Fe và C trong dung dịch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan m gam một mẫu thép chứa Fe và C trong dung dịch HNO3 thu được dung dịch muối và 15,68 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm NO2 và CO2 có tỉ lệ lần lượt là 13/1 (ngoài ra không còn sản phẩm khử khác). Giá trị m là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Từ số mol khí và tỉ lệ các khí tính được mol từng khí.


Dựa vào phương pháp bảo toàn e tính được khối lượng thép.


nkhí = 15,68/22,4 = 0,7 mol


Ta có: nNO2 + nCO2 = 0,7 và nNO2 = 13nCO2 ⟹ nNO2 = 0,65 mol; nCO2 = 0,05 mol

Giải chi tiết:

Đặt nFe = x (mol)

Fe → Fe3+ + 3e

x   →            3x

C → C+4 + 4e

0,05 →      0,2

⟹ ne nhường = 3x + 0,2 (mol)

N+5  + 1e  →     N+4 (NO2)

         0,65 ←  0,65

⟹ ne nhận = 0,65 (mol)

Áp dụng bảo toàn e: ne nhường = ne nhận

⟹ 3x + 0,2 = 0,65 ⟹ x = 0,15 mol

⟹ mthép = mFe + mC = 0,15.56 + 0,05.12 = 9 gam

Đáp án B

Ý kiến của bạn