Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan một hỗn hợp X gồm hai kim loại trong dung dịch

Hòa tan một hỗn hợp X gồm hai kim loại trong dung dịch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan một hỗn hợp X gồm hai kim loại trong dung dịch HNO3 loãng. Kết thúc phản ứng thu được hỗn hợp khí Y gồm 0,1 mol NO, 0,15 mol NO2 và 0,05 mol N2O. Biết rằng không có phản ứng tạo muối NH4NO3. Số mol HNO3 đã phản ứng là 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

nN trước phản ứng = nN sau phản ứng


⟹ nHNO3 = nNO3-(muối) + nN(khí) = 3nNO + nNO2 + 8nN2O + 10 nN2 + nNO + nNO2 + 2 nN2O + 2 nN2.


                = 4nNO + 2nNO2 + 10nN2O + 12 nN2

Giải chi tiết:

nkhí = 44,8/22,4 = 2mol; 3 khí tỉ lệ 1:2:2

⟹ Số mol mỗi khí: nNO = 0,4 mol; nN2O = nN2 = 0,8 mol.

nN trước phản ứng = nN sau phản ứng

⟹ nHNO3 = nNO3-(muối) + nN(khí) = 3nNO + nNO2 + 8nN2O + 10 nN2 + nNO + nNO2 + 2 nN2O + 2 nN2.

                = 4nNO + 2nNO2 + 10nN2O + 12 nN2 .

⟹ nHNO3 = 4.0,1 + 2.0,15 + 10.0,05 = 1,2.

Đáp án C

Ý kiến của bạn