Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hoàn thành các phản ứng hóa học sau: C + A →  B B + Fe<sub

Hoàn thành các phản ứng hóa học sau: C + A →  B B + Fe<sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hoàn thành các phản ứng hóa học sau:

C + A →  B

B + Fe2O3  → Fe + A

A + Ca(OH)2  → D + H2O

Fe + E  → FeCl3

Fe + F  → G + H2

Các chất A, B, D, E, F, G lần lượt là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

C + A →  B

B + Fe2O3  → Fe + A

=> B là CO và A là CO2

A + Ca(OH)2  → D + H2O

=> D là CaCO3

Fe + E  → FeCl3

=> E là Cl2

Fe + F  → G + H2

=> F là axit

Đáp án C

Ý kiến của bạn