Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hoạt động nào có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển

Hoạt động nào có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hoạt động nào có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của phong trào công nhân Việt Nam từ cuối năm 1928?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 84.

Giải chi tiết:

Phong trào “vô sản hóa" của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của phong trào công nhân Việt Nam từ cuối năm 1928. Cụ thể là phong trào công nhân ngày càng phát triển và trở thành nòng cốt của phong trào yêu nước.

Chọn B

Ý kiến của bạn