Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dư

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dư

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11-1939 xác định nhiệm vụ đấu tranh trước mắt của cách mạng Đông Dương là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 104.

Giải chi tiết:

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11-1939 xác định nhiệm vụ đấu tranh trước mắt của cách mạng Đông Dương là đánh đổ đế quốc và tay sai.

Chọn C

Ý kiến của bạn