Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương nào của Đảng đã góp phần k

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương nào của Đảng đã góp phần k

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương nào của Đảng đã góp phần khắc phục những hạn chế của Luận cương chính trị (10-1930) ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn