Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ ngày

Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ ngày

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ ngày 4 đến ngày 11 - 2 - 1945 được tổ chức tại đâu?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 4)

Chọn đáp án: A

Ý kiến của bạn