Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hội nghị Ianta có ảnh hưởng như thế nào đến tình hình quốc t

Hội nghị Ianta có ảnh hưởng như thế nào đến tình hình quốc t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hội nghị Ianta có ảnh hưởng như thế nào đến tình hình quốc tế sau chiến tranh?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn