Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hội nghị  Ianta đã đưa ra thỏa thuận về việc  đóng quân tại

Hội nghị  Ianta đã đưa ra thỏa thuận về việc  đóng quân tại

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hội nghị  Ianta đã đưa ra thỏa thuận về việc  đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng và khu vực chiếm đóng ở đâu?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 5)

Một trong ba nội dung của Hội nghị Ianta là: “thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.

Chọn đáp án: A

Ý kiến của bạn