Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hội nghị Ianta tháng 2-1945 thông qua quyết định nào sa

Hội nghị Ianta tháng 2-1945 thông qua quyết định nào sa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hội nghị Ianta (tháng 2-1945) thông qua quyết định nào sau đây?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 5.

Giải chi tiết:

Hội nghị Ianta (tháng 2-1945) thông qua quyết định về thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít.

Chọn B.

Ý kiến của bạn