Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 91975

Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 91975

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9/1975) đã đề ra nhiệm vụ gì?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 195.

Giải chi tiết:

Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9/1975) đã đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

Ý kiến của bạn