Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hội nghị nào sau đây của Đảng Cộng sản Đông Dương không

Hội nghị nào sau đây của Đảng Cộng sản Đông Dương không

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hội nghị nào sau đây của Đảng Cộng sản Đông Dương không trực tiếp xác định nhiệm vụ cho cách mạng Việt Nam là chống chủ nghĩa phát xít?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào nhiệm vụ cách mạng được xác định tại các hội nghị để chỉ ra hội nghị nào không trực tiếp xác định nhiệm vụ cho cách mạng Việt Nam là chống chủ nghĩa phát xít.

Giải chi tiết:

- Các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7 – 1936, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5 – 1941, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 3 – 1945 đề ra nhiệm vụ chống chủ nghĩa phát xít.

- Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 – 1939 không đề ra nhiệm vụ chống chủ nghĩa phát xít.

Chọn C

Ý kiến của bạn