Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hội nghị Pôtxđam có ý nghĩa gì đối với việc hình thành trật

Hội nghị Pôtxđam có ý nghĩa gì đối với việc hình thành trật

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hội nghị Pôtxđam có ý nghĩa gì đối với việc hình thành trật tự thế giới sau chiến tranh?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn