Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hội nghị trung ương Đảng 111939 do đồng chí Tổng bí thư

Hội nghị trung ương Đảng 111939 do đồng chí Tổng bí thư

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hội nghị trung ương Đảng 11/1939 do đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì đã đánh dấu sự chuyển hướng đấu tranh đúng đắn của Đảng vì:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tình hình thế giới và trong nước lúc bấy giờ để giải thích.

Giải chi tiết:

- Phong trào 1936 – 1939 được tổ chức với mục tiêu chiến lược là chống đế quốc và phong kiến và mục tiêu trước mắt là chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình.

- Khi Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, mục tiêu chống chiến tranh đã không còn phù hợp nữa, phong trào 1936 – 1939 kết thúc. Lúc này, Đảng Cộng sản Đông Dương đã nhanh chóng, kịp thời họp và chuyển hướng đấu tranh với việc xác định nhiệm vụ, mục tiêu trước mắt là đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng hoàn toàn Đông Dương, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập. Hội nghị chủ trương tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất và giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc.

Chọn C

Ý kiến của bạn