Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8(5-1941) có tầm quan trọng

Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8(5-1941) có tầm quan trọng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8(5-1941) có tầm quan trọng đặc biệt đối với Cách mạng tháng Tám 1945 vì


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn