Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp A gồm ba peptit mạch hở X, Y, Z có tỉ lệ mol tương ứ

Hỗn hợp A gồm ba peptit mạch hở X, Y, Z có tỉ lệ mol tương ứ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp A gồm ba peptit mạch hở X, Y, Z có tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 3 : 4. Thủy phân hoàn toàn m gam A thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 21,75 gam Glyxin và 16,02 gam Alanin. Biết tổng số liên kết peptit trong ba phân tử X, Y, Z nhỏ hơn 17. Giá trị của m là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có Gly : Ala = 29 : 18

→ tổng số mắt xích của T là bội số của ( 29 + 18 )k = 47k ( với k là số nguyên dương)Tổng số liên kết peptit là 16 → k đạt max khi Z chứa 15 mắt xích ( ứng với 14 liên kết peptit) ,

Y chứa 2 mắt xích ( ứng với 1 liên kết peptit), X chứa 2 mắt xích (( ứng với 1 liên kết peptit)

→ 47k ≤ 2.2 + 2. 3 + 4. 15 → k ≤ 1,48 → k = 1 Quy đổi 3 peptit X, Y, Z thành một peptit G chứa 47 mắt xích gồm 29 Gly và 18 Ala, đồng thời giải phóng ra 8 phân tử H2O.Có nG = 0,29 : 29 = 0,01 mol2X + 3Y + 4Z → 29Gly-18Ala + 8H2Om=mG + mH2O = 0,01. (29. 75 + 18. 89-46.18) +0,08. 18 = 30,93 gam.

=> Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn