Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp E gồm 3 este X Y Z đều no mạch cacbon hở và khô

Hỗn hợp E gồm 3 este X Y Z đều no mạch cacbon hở và khô

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp E gồm 3 este X, Y, Z đều no, mạch cacbon hở và không phân nhánh (MX < MY < MZ). Đốt cháy hoàn toàn 18,26 gam E cần 13,104 lít O2 (đktc), thu được 8,82 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 18,26 gam E với dung dịch NaOH (lấy dư 40% so với lượng phản ứng), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn T và hỗn hợp hai ancol no (kế tiếp trong dãy đồng đẳng). Đốt cháy hoàn toàn T, thu được Na2CO3, CO2 và 1,08 gam H2O. Phân tử khối của Z là 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Phương pháp đồng đẳng hóa

Giải chi tiết:

*Đốt E:

      E        +        O2         →      CO2       +        H2O

18,26 (g)       0,585 (mol)                             0,49 (mol)

BTKL ⟹ mCO2 = mE + mO2 - mH2O = 28,16 (g) → nCO2 = 0,64 (mol)

BTNT: O ⟹ nO(E) = 2nCO2 + nH2O - 2n­O2 = 0,6 (mol) → nCOO = ½ nO(E) = 0,3 (mol)

Ta thấy nCO2 > nH2O mà các este đều no → hỗn hợp có chứa este 2 chức (do mạch hở, không phân nhánh)

→ neste hai chức = nCO2 - nH2O = 0,64 - 0,49 = 0,15 mol

Lại thấy nCOO = 2neste hai chức ⟹ X, Y, Z đều là este hai chức

Thủy phân E thu dược các ancol no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp nên X, Y, Z đều được tạo bởi axit 2 chức và ancol đơn chức

Ctb = 0,64 : 0,15 = 4,267 nên có 1 este có số C < 4,267 → X là (COOCH3)2

→ 2 ancol là CH3OH và C2H5OH

*Thủy phân E:

nNaOH pư = nCOO = 0,3 mol → nNaOH dư = 0,3.40% = 0,12 mol

(Eleft{ begin{array}{l}{left( {COOH} right)_2} & :0,15\C{H_2} & :x\C{H_3}OH & :y\{C_2}{H_5}OH & :z\{H_2}O & : - 0,3end{array} right. + NaOH:0,42 to Ran.Tleft{ begin{array}{l}{left( {COON{rm{a}}} right)_2}\C{H_2} & :x\NaO{H_{du}} & :0,12end{array} right. + {O_2} to {H_2}O:0,06)

(1) mhh E = 0,15.90 + 14x + 32y + 46z + 18.(-0,3) = 18,26

(2) nCO2 = 2.0,15 + x + y + 2z = 0,64

(3) nH2O(đốt muối) = nCH2 + 0,5nNaOH dư → x + 0,5.0,12 = 0,06

Giải hệ trên được x = 0; y = 0,26; z = 0,04

Do x = 0 ⟹ không cần trả CH2 cho gốc axit

⟹ X, Y, Z đều được tạo từ (COOH)2

Vì MX < M < MZ nên các chất X, Y, Z là:

(X) (COOCH3)2

(Y) CH3OOC-COOC2H5

(Z) (COOC2H5)2

⟹ MZ = 146

Đáp án D

Ý kiến của bạn