Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp E gồm hai axit cacboxylic X và Y đơn chức và este tạ

Hỗn hợp E gồm hai axit cacboxylic X và Y đơn chức và este tạ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp E gồm hai axit cacboxylic X và Y đơn chức và este tạo từ ancol Z no, hai chức, mạch hở với X và Y, trong đó số mol X bằng số mol của Z (X, Y có cùng số nguyên tử hiđro, trong đó X no, mạch hở và Y mạch hở, chứa 1 liên kết C=C). Đốt cháy hoàn toàn m gam E, thu được 0,3 mol CO2 và 0,22 mol H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn m gam E trong dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được a gam muối và 1,24 gam ancol Z. Giá trị của a là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

B1 : Xác định số mol E và số C trung bình các chất trong E => Biện luận

Khi đốt cháy chất hữu cơ (C,H,O)

=> nCO2 – nH2O = (số pi – 1).nchất ban đầu

hỗn hợp E có : X có 1 pi ; Y có 2 pi , Z có 3 pi

=> nCO2 – nH2O = nY + 2nZ  = nCOO = nX + nY + nZ (Do nX = nZ)

=> nE = nCO2 – nH2O = 0,08 mol

Số C trung bình mỗi chất trong E = 0,3 : 0,08 = 3,75

Vì Z là este tạo bởi X và Y => số C cao hơn Y,X và cao hơn 3,75

Y là axit đơn chức 1 liên kết C=C => ít nhất có 3C

=> Y là CH2=CHCOOH => X là CH3COOH (X và Y có cùng H)

B2 : Xác định số mol trừng chất trong E => khối lượng muối a(g) Bảo toàn nguyên tố : mE = mC + mH + mO = 12nCO2 + 2nH2O + 16.2nCOO = 6,6g

E gồm : x mol CH3COOH ; y mol C2H3COOH ; x mol CH3COOCnH2nOOCC2H3

=> 2x + y = 0,08 mol

Bảo toàn C : 2x + 3y + (n + 5)x = 0,3 mol

Ancol là CnH2n(OH)2 : x mol

=> (14n + 34)x = 1,24g

Giải hệ 3 ẩn ta được : x = 0,02 ; y = 0,04 ; xn = 0,04

=> n = 2

muối gồm : 0,04 mol CH3COONa và 0,06 mol C2H3COONa

=> a = 8,92g

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn