Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp khí A gồm clo và oxi A phản ứng vừa hết với một

Hỗn hợp khí A gồm clo và oxi A phản ứng vừa hết với một

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp khí A gồm clo và oxi. A phản ứng vừa hết với một hỗn hợp gồm 4,80 gam magie và 8,10 gam nhôm tạo ra 37,05 gam hỗn hợp chất rắn gồm các muối clorua và oxit của hai kim loại. Xác định phần trăm thể tích của Cl2 trong hỗn hợp A.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Đặt ẩn là số mol mỗi khí.


+) BTKL: mCl2 + mO2 = mchất rắn - mKL ⟹ (1)


+) Áp dụng bảo toàn e ⟹ 2nCl2 + 4nO2 = 2nMg + 3nAl (2)


Giải (1) và (2) được a và b.


Phần trăm thể tích Cl2 trong hỗn hợp bằng phần trăm về số mol (trong cùng điều kiện).

Giải chi tiết:

nMg = 0,2 mol; nAl = 0,3 mol.

Đặt nCl2 = a mol và nO2 = b mol.

+) BTKL: mCl2 + mO2 = mchất rắn - mKL

→ 71a + 32b = 37,05 - 4,8 - 8,1 = 24,15 (1)

+) Áp dụng bảo toàn e:

Mg0 → Mg+2 + 2e                               Cl2 + 2e → 2Cl-1

Al0 → Al+3 + 3e                                  O2 + 4e → 2O-2

→ 2nCl2 + 4nO2 = 2nMg + 3nAl

→ 2a + 4b = 2.0,2 + 3.0,3 = 1,3 (2)

Giải (1) và (2) được a = 0,25 và b = 0,2.

(% {V_{C{l_2}}} = dfrac{{0,25}}{{0,25 + 0,2}}.100%  = 55,56% )

Đáp án B

Ý kiến của bạn