Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp khí CO2 và O3 có ti lệ mol 3 5 cân nặng 186g T

Hỗn hợp khí CO2 và O3 có ti lệ mol 3 5 cân nặng 186g T

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp khí CO2 và O3 có ti lệ mol 3 : 5 cân nặng 18,6g. Thể tích mỗi khí tương ứng ở đktc là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

mhh = ({m_{C{O_2}}}) + ({m_{{O_3}}})

Giải chi tiết:

Hỗn hợp có tỉ lệ số mol CO2 và O3 là 3 : 5

⟹ Gọi số mol CO­2 và O3 là 3x và 5x (mol)

⟹ mhh = 3x.(12 + 16.2) + 5x.16.3 = 18,6

⟹ x = 0,05 mol.

⟹ ({V_{C{O_2}}}) = 3x.22,4 = 3,36 lít và ({V_{{O_3}}}) = 5x.22,4 = 5,6 lít.

Đáp án A

Ý kiến của bạn