Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp khí nào có thể tồn tại cùng nhau Khí H2S và khí

Hỗn hợp khí nào có thể tồn tại cùng nhau Khí H2S và khí

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp khí nào có thể tồn tại cùng nhau?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Hỗn hợp khí có thể tồn tại cùng nhau là hỗn hợp khí đó không phản ứng với nhau.

Giải chi tiết:

Hỗn hợp khí O2 và Cl2 có thể tồn tại cùng nhau do hai khí không phản ứng với nhau.

PTHH:

A) H2S + 4Cl2 + 4H2O → 8HCl + H2SO4.

B) NH3 + HCl → NH4Cl.

C) 2HI + Cl2 → 2HCl + I2.

Chọn D.

Ý kiến của bạn