Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp M gồm CH3CH2OH, CH2=CHCH2OH, CH3COOH, CH2=CHCOOH, HC

Hỗn hợp M gồm CH3CH2OH, CH2=CHCH2OH, CH3COOH, CH2=CHCOOH, HC

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp M gồm CH3CH2OH, CH2=CHCH2OH, CH3COOH, CH2=CHCOOH, HCOOCH3. Đốt cháy hoàn toàn m gam M cần dùng vừa đủ 0,4 mol O2, thu được 0,35 mol CO2 và 0,35 mol H2O. Mặt khác, cho m gam M trên tác dụng vừa đủ với 50 gam dung dịch Ba(OH)2 nồng độ x%. Giá trị của x là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Hỗn hợp M gồm : ancol (C2H6O ; C3H6O) ; axit và este(C2H4O2  ; C3H4O2 )

Gọi số mol nhóm ancol là x và nhóm axit + este là y mol

Ta thấy nhóm ancol các chất đều có 6 H và nhóm axit + este  là 4 H

=> bảo toàn H có: 6x + 4y = 2nH2O = 0,7 mol

Và bảo toàn O : x + 2y = 2nCO2 + nH2O – 2nO2 = 0,25 mol

=> x = 0,05 mol ; y = 0,1 mol

Các chất nhóm axit + este có khả năng phản ứng với Ba(OH)2

=> nOH = 2nBa(OH)2 = naxit + este = 0,1 mol

=> nBa(OH)2 = 0,05 mol

=> x = 17,10%

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn