Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp X có khối lượng 5761 gam gồm KClO3 CaClO32 CaCl

Hỗn hợp X có khối lượng 5761 gam gồm KClO3 CaClO32 CaCl

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X có khối lượng 57,61 gam gồm KClO3, Ca(ClO3)2, CaCl2 và KCl. Nhiệt phân hoàn toàn X thu được 9,408 lít O2 (đktc), chất rắn Y gồm CaCl2 và KCl. Toàn bộ Y tác dụng vừa đủ với 420 ml dung dịch K2CO3 0,5M thu được dung dịch Z. Lượng KCl trong Z nhiều gấp 7 lần lượng KCl trong X. Xác định phần trăm theo khối lượng KCl trong X.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kết hợp phương pháp bảo toàn nguyên tố, bảo toàn khối lượng.

Giải chi tiết:

CaCl2 + K2CO3 → CaCO3 + 2KCl

0,21  ←   0,21        →             0,42   (mol)

BTKL: ({m_X} = {m_{CaC{l_2}left( Y right)}} + {m_{KClleft( Y right)}} + {m_{{O_2}}})

⟹ 57,61 = 0,21.111 + mKCl(Y) + 0,42.32

⟹ mKCl(Y) = 20,86 gam

⟹ mKCl(Z) = 20,86 + 0,42.74,5 = 52,15 (g)

⟹ mKCl(X) = 1/7.mKCl(Z) = 7,45 (g)

⟹ %mKCl(X) = 12,93%.

Đáp án C

Ý kiến của bạn