Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp X gồm 1 đipeptit, 1 tripeptit đều cấu tạo từ 1 loại

Hỗn hợp X gồm 1 đipeptit, 1 tripeptit đều cấu tạo từ 1 loại

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm 1 đipeptit, 1 tripeptit đều cấu tạo từ 1 loại a-amino axit no mạch hở có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH trong phân tử. Trong X nguyên tố N chiếm 15,135% về khối lượng hỗn hợp. Cho 44,4g hỗn hợp X tác dụng với 600 ml dung dịch NaOH 1M (dư) đun nóng thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu lượng chất rắn khan là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Giả sử  dipeptit và tripeptit  với số mol lần lượt là x và y mol

=>  nNH2 = nCO = nNaOH phản ứng.

Mà %mN(X) = 15,135%  => nNH2 = 0,48 mol

=>Bảo toàn N : 2x + 3y = 0,48 mol

Ta thấy (2x + 2y) < (2x + 3y) < (3x + 3y)

=> 0,16 < (x+ y) < 0,24

Có mrắn = mX + mNaOH – mH2O

Vì nH2O tạo ra = npeptit = x + y

=> 64,08 < mrắn < 65,16

=>B

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn