Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức tạo thành từ cùng một anc

Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức tạo thành từ cùng một anc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); trong đó, có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (có đồng phân hình học, chứa hai liên kết pi trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 11,76 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào bình đựng Na dư, sau phản ứng thu được 1,792 lít khí (đktc) và khối lượng bình tăng 4,96 gam so với ban đầu gam. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 11,76 gam X thì thu được CO2 và 7,92 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este không no trong X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Phương pháp đồng đẳng hóa

Giải chi tiết:

Do este đơn chức nên ancol Y và các axit đều đơn chức.

Axit không no có 2 π ⟹ có 1 liên kết C=C

- Xét ancol tác dụng với Na:

nancol = 2nH2 = 0,16 mol

Mà mbình tăng = mancol - mH2 → mancol = mbình tăng + mH2 = 4,96 + 2.0,08 = 5,12 gam

⟹ Mancol = 5,12 : 0,16 = 32

⟹ Ancol Y là CH3OH

- Xét phản ứng của X và NaOH:

Vì axit không no, có đồng phân hình học thì phải có tối thiểu 4C nên ta quy đổi như sau:

(1) mx = 60x + 100y + 14z = 11,76

(2) neste = nCH3OH → x + y = 0,16

(3) Bảo toàn H → nH2O = 2x + 4y + z = 0,44

Giải hệ được x = 0,12; y = 0,04; z = 0,04

*Biện luận để trả lại CH2:

(left{ begin{array}{l}HCOOC{H_3} & :0,12\C{H_3}CH = CHCOOC{H_3} & :0,04\C{H_2} & :0,04end{array} right.)

Nếu trả CH2 cho CH3CH=CHCOOCH3 thì hết CH2 để trả cho HCOOCH3 → không cần trả cho este này

⟹ este của axit không no là CH3CH=CHCOOCH3

Vậy trả 1CH2 cho HCOOCH3 ⟹ hai este là HCOOCH3 và CH3COOCH3

Hỗn hợp X chứa: (11,76left( g right)Xleft{ begin{array}{l}HCOOC{H_3} & :0,08\C{H_3}COOC{H_3} & :0,04\C{H_3}CH = CHCOOC{H_3} & :0,04end{array} right.)

→ %meste không no = (0,04.100/11,76).100% = 34,01% gần nhất với 34%.

Đáp án A

Ý kiến của bạn