Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hỗn hợp X gồm 4 peptit mạch hở A,B,C,D có tỉ lệ mol tương ứn

Hỗn hợp X gồm 4 peptit mạch hở A,B,C,D có tỉ lệ mol tương ứn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm 4 peptit mạch hở A,B,C,D có tỉ lệ mol tương ứng là 1: 2 : 3 : 4. Thủy phân hoàn toàn m gam X thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 2,92 gam gly-ala, 1,74 gam gly- val ; 5,64 gam ala –val ;2,64 gam gly –gly ; 11,25 gam gly ;2,67 gam ala và 2,34 gam val . Biết số liên kết peptit trong phân tử X nhỏ hơn 13. Giá trị của m là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

G-A : 0,02 ; G-V : 0,01 ; A-V : 0,03

G-G : 0,02 ; G : 0,15 ; A : 0,03 ; V : 0,02 mol

Bảo toàn mol : nGly = 0,22 ; nAla = 0,08 ; nVal = 0,06 mol

=> nGly : nAla : nVal = 23 : 8 : 6

=> Tổng số liên kết amino axit là 23 + 8 + 6 = 36

Gọi x ; y ; z ; t là số amino axit của các chất trong X

=> x + 2y + 3z + 4t = 36n

Từ Dữ kiện số liên kết peptit số amino axit trong các phân tử < 17

=> x + y + z + t < 17

Do x + 2y + 3z + 4t < 4(x + y + z + t) < 68

=> n < 1,89

=> n = 1

Có naa = 0,36 mol = n0.(tổng số aa) => n0 = 0,01 mol

=> nX = 10n0 = 0,1 mol

, nH2O pứ = nliên kết bị đứt = nliên kết peptit trong X - nliên kết peptit trong sản phẩm

= ( 0,36 – 0,1) – (0,02 + 0,01 + 0,03 + 0,02) = 0,18 mol

Bảo toàn khối lượng : m + mH2O = msản phẩm

=> m = 25,96g

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn