Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hỗn hợp X gồm Al2O3 và Fe2O

Hỗn hợp X gồm Al2O3 và Fe2O

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm Al2O3 và Fe2O3. Dẫn khí CO qua 21,1 gam X và nung nóng thu được hỗn hợp Y gồm 5 chất rắn và hỗn hợp khí Z. Dẫn Z qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 15 gam kết tủa. Y tác dụng vừa đủ với 1 lít dung dịch H2SO4 0,35M thu được dung dịch T và có 1,12 lít khí thoát ra (đktc). %  theo khối lượng của Al2O3 trong hỗn hợp X  có giá trị gần nhất với ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

, nCO2 = nO pứ  =nCaCO3 = 0,15 mol

,nH2SO4 = 0,35 mol ; nH2  = 0,05 mol

Bảo toàn H : nH2SO4 = nH2 + nH2O => nH2O = 0,3 mol = nO (oxit)

=> nO bđ  =0,3 + 0,15 = 0,45 mol

=> 3nAl2O3 + 3nFe2O3 = 0,45 mol

Và 102nAl2O3 + 160nFe2O3 = 21,1g

=> nAl2O3 = 0,05 mol ; nFe2O3 = 0,1 mol

=> %mAl2O3 = 24,17%

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn