Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hỗn hợp X gồm Cu và Al2O3 có tỷ lệ mol

Hỗn hợp X gồm Cu và Al2O3 có tỷ lệ mol

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm Cu và Al2O3 có tỷ lệ mol tương ứng là 4 : 3. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được chất rắn Y và dung dịch Z chứa 2 chất tan có cùng nồng độ mol. Rót từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Z ta có đồ thị sau:

Cho chất rắn Y tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được x mol khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của x là

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Dễ thấy trên đồ thị HCl dư

n HCl = a mol

=> Z chứa AlCl3 và HCl dư với cùng số mol

=> n AlCl3 = a mol => n Al2O3 = a/ 2

Chất rắn Y chứa Cu: 2a/ 3 (mol)

Al3+ +             3OH →        Al(OH)3

a                     3a                    a

 Al(OH)3         + OH →       Al(OH)4

0,09                0,09

=> 3a + 0,09 = 4,25a – a

0,25 a = 0,09 a = 0,36 mol

=> n Cu = 0,24 mol

Cu +    HNO3 →        Cu(NO3)2 +    2NO2 +           2H2O

0,24                                             0,48

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn