Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

 Hỗn hợp X gồm Mg, Cu và Al. Cho 19,92 gam hỗn hợp X tác dụn

 Hỗn hợp X gồm Mg, Cu và Al. Cho 19,92 gam hỗn hợp X tác dụn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Hỗn hợp X gồm Mg, Cu và Al. Cho 19,92 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 9,856 lít H2 (đktc) và còn m1 gam chất rắn không tan. Cho 19,92 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được V lít NO (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 97,95 gam muối khan. Cho m1 gam chất rắn không tan tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0,32V lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Phần trăm khối lượng Mg trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

C – Hay

n H2 = 9,856: 22,4 = 0,44 mol

m1 gam chất rắn không tan là Cu.

Đặt n Cu = a mol

3Cu + 8HNO3 →      3Cu (NO3)2 +            2NO +            4H2O (1)

a                                                                      2a/3

Đặt n NH4NO3 = b mol (b ≥ O)

N+5 +               3e →               N+2

3V/22,4          V/22,4

N+5 +               8e → N-3

                                    8b        b

Mặt khác, có n NO (1)  = 2a/3

=> VNO = (2a/3). 22,4 = 0,32 V

3V/22,4 = 6,25 a (mol)

Áp dụng định luật bảo toàn e ta có:

∑ ne KL cho = ∑ ne (N+5 nhận)

0,44. 2 + 2a = 6,25a + 8b

4,25 a + 8b = 0,88                                (I)

Mặt khác, m muối       = m KL + m NO3 (muối của KL) + m NH4NO3

= 19,92 + (0,88 + 2a )62 + 80b

97,95 = 74,48 + 124a + 80b (II)

Từ (I)và (II) ta được a = 0,18; b = 0,014375

=> m Mg + m Al = 19,92 – 0,13. 64 = 8,4 gam

Đặt n Mg = x ; n Al = y

  

=> % m Mg = 0,08. 24/ 19,92 = 9,64%

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn