Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp X gồm một anken và hai ankađien kế tiếp nhau tr

Hỗn hợp X gồm một anken và hai ankađien kế tiếp nhau tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm một anken và hai ankađien kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho 0,15 mol hỗn hợp X qua dung dịch brom dư thấy có 32,0 gam brom đã phản ứng và khối lượng dung dịch brom tăng 5,78 gam. Vậy công thức của các chất trong hỗn hợp X là 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Đặt số mol anken và ankađien lần lượt là a và b (mol). Giải hệ phương trình về số mol hỗn hợp và số mol Br2 được giá trị a, b


- Khối lượng dung dịch Br2 tăng chính là khối lượng của hỗn hợp X


⟹ mX ⟹ ({overline M _X} = dfrac{{{m_X}}}{{{n_X}}} = 38,53) ⟹ Anken là C2H4 (do các ankađien có M ≥ 40)


- Hỗn hợp X gồm: C2H4 (a mol) và ({C_{bar n}}{H_{2bar n - 2}}) (b mol).


+ Lập phương trình về khối lượng hỗn hợp X xác định được giá trị của (bar n).


+ Dựa vào dữ kiện đồng đẳng ⟹ CTPT của 2 ankađien

Giải chi tiết:

Đặt số mol anken và ankađien lần lượt là a và b (mol)

Ta có: (left{ begin{array}{l}{n_X} = a + b = 0,15\{n_{B{{rm{r}}_2}}} = a + 2b = dfrac{{32}}{{160}}end{array} right. to left{ begin{array}{l}a = 0,1\b = 0,05end{array} right.)

Khối lượng dung dịch Br2 tăng chính là khối lượng của hỗn hợp X

⟹ mX = 5,78 gam

⟹ ({overline M _X} = dfrac{{{m_X}}}{{{n_X}}} = dfrac{{5,78}}{{0,15}} = 38,53)

⟹ Manken < 38,53 (do các ankađien có M ≥ 40)

⟹ Anken chỉ có thể là C2H4

Hỗn hợp X gồm: C2H4 (0,1 mol) và ({C_{bar n}}{H_{2bar n - 2}}) (0,05 mol)

⟹ mhh X = 0,1.28 + 0,05.(14(bar n) - 2) = 5,78

⟹ (bar n) = 4,4

Do 2 ankađien là đồng đẳng kế tiếp ⟹ C4H6 và C5H8

Đáp án C

Ý kiến của bạn