Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và m

Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức, mạch hở.  Đốt cháy hoàn toàn 21,7 gam X, thu được 20,16 lít khí CO2 (đktc) và 18,9 gam H2O. Thực hiện phản ứng este hóa 21,7 gam X với hiệu suất 60%, thu được m gam este. Giá trị của m là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

,nCO2 = 0,9 mol < nH2O = 1,05 mol

Vì axit no đơn chức => ancol đơ chức là ancol no

=> nancol = nH2O – nCO2 = 0,15 mol

Bảo toàn khối lượng : mX + mO2 = mCO2 + mH2O

=> nO2 = 1,15 mol

Bảo toàn O : 2naxit + nancol + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O

=> naxit = 0,2 mol

Công thức của axit là CnH2nO2 và ancol là CmH2m+2O

=> mX = 0,2.(14n + 32) + 0,15.(14m + 18) = 21,7g

=> 4n + 3m = 18

=> n = 3 và m = 2 thỏa mãn

C2H5COOH + C2H5OH -> C2H5COOC2H5 + H2O

=> Hiệu suất tính theo ancol ( số mol ancol  nhỏ hơn)

=> neste = nancol.60% = 0,09 mol

=> m = 9,18g

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn