Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp X gồm NaBr và NaI. Cho hỗn hợp X tan trong nước thu

Hỗn hợp X gồm NaBr và NaI. Cho hỗn hợp X tan trong nước thu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm NaBr và NaI. Cho hỗn hợp X tan trong nước thu được dung dịch A. Nếu cho brom dư vào dung dịch A, sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn thấy khối lượng muối khan thu được giảm 7,05 gam. Nếu sục khí clo dư vào dung dịch A, phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thấy khối lượng muối khan giảm 22,625 gam. Thành phần % khối lượng của một chất trong hỗn hợp X là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Gọi số mol NaBr và NaI trong X lần lượt là x và y

- Khi A phản ứng với Br2:

            2NaI + Br2 → 2NaBr + I2

=> mmuối giảm  = 127y – 80y = 7,05 => y = 0,15 mol

- Khi A phản ứng với Cl2:

            2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2

            2NaI + Cl2 → 2NaCl + I2

=> mgiảm = (80x + 127y) – 35,5(x + y) = 22,625

=> x = 0,2 mol

Vậy %mNaBr = 47,8% và %mNaI = 52,2%

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn