Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp X gồm phenol (C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>OH) và một a

Hỗn hợp X gồm phenol (C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>OH) và một a

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm phenol (C6H5OH) và một axit cacboxylic đơn chức, mạch hở. Cho 26 gam X tác dụng vừa đủ với nước brom, thu được dung dịch Y và 66,2 gam kết tủa 2,4,6-tribromphenol. Dung dịch Y phản ứng tối đa với V lít dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Mặt khác, cho 26 gam X phản ứng hết với Na dư, thu được 32,6 gam muối. Giá trị của V là   


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

, nkết tủa = 0,2 mol = nphenol

Gọi axit là RCOOH

=> Khi phản ứng với Na : nNa pứ.22 = mmuối  - mX  => nNa pứ = nX = 0,3 mol

=> naxit = 0,1 mol => MRCOOH = 72g ( CH2=CHCOOH)

Khi phản ứng với Br2 :

          Phenol + 3Br2  3HBr

          CH2=CHCOOH + Br2  C2H3Br2COOH

Phản ứng với NaOH :   

NaOH + HBr  NaBr + H2O

          C2H3Br2COOH + 3NaOH  CH2OH – CH(OH)COONa + 2NaBr

=> nNaOH pứ = 3.nphenol + 3naxit = 0,9 mol = V.1 => V = 0,9 lit

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn