Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp X gồm phenyl axetat metyl benzoat benzyl fomat

Hỗn hợp X gồm phenyl axetat metyl benzoat benzyl fomat

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm phenyl axetat, metyl benzoat, benzyl fomat và etyl phenyl oxalat. Thủy phân hoàn toàn 73,8 gam X trong dung dịch NaOH (dư, đun nóng), có 0,8 mol NaOH phản ứng, thu được m gam hỗn hợp muối và 21,8 gam hỗn hợp Y gồm các ancol. Cho toàn bộ Y tác dụng với Na dư, thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

* Ta có:


Este của ancol: Este + NaOH → muối + ancol


⟹ nNaOH = nancol.


Este của phenol: Este + 2NaOH → muối + H2O


⟹ nNaOH = 2nH2O


* X gồm CH3COOC6H5 ; C6H5COOCH3 ; HCOOCH2C6H5 ; C2H5OOC-COOC6H5


X + NaOH → muối + ancol Y + H2O


⟹ nNaOH = nY + 2nH2O.


* Dựa vào phản ứng Y + Na ⟹ nY ⟹ nH2O.


Sử dụng bảo toàn khối lượng ⟹ m.

Giải chi tiết:

* X gồm CH3COOC6H5 ; C6H5COOCH3 ; HCOOCH2C6H5 ; C2H5OOC-COOC6H5

Ancol Y (ancol đơn chức) + Na → 0,5H2

⟹ nY = 2nH2 = 2.0,2 = 0,4 mol.

* X + NaOH → muối + ancol Y + H2O

⟹ nNaOH = nY + 2nH2O = 0,8 ⟹ nH2O = 0,2 mol.

BTKL ⟹ mX + mNaOH = m + mY + mH2O

⟹ m = 73,8 + 0,8.40 – 21,8 – 0,2.18 = 80,4 gam.

Chọn D.

Ý kiến của bạn